સુવિચાર

સુવિચાર :- -શિક્ષણ એ ચેતનાનો ફુવારો છે, સંવેદનાની ખેતી છે.ોચ્યા તેમાં કશું ઉગાડી ન શકો. - વર્ગનો પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલતી હોય છે. કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે. - ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. - કુવા હોય તો હવાડામાં આવે એ બરાબર છે પણ સાચું એ છે કે કુવામાં હોય એવું હવાડામાં આવે !

સોમવાર, 1 એપ્રિલ, 2013

બનાસ શિક્ષણ સરિતા નવાવાસ પ્રાથમિક શાળા: ધોરણ ૬ થી ૮ નુ પરિણામ પત્રક ૨૦૧૩જરૂરી FONTધોરણ‌ ...

બનાસ શિક્ષણ સરિતા નવાવાસ પ્રાથમિક શાળા:
ધોરણ ૬ થી ૮ નુ પરિણામ પત્રક ૨૦૧૩
જરૂરી FONTધોરણ‌ ...
: ધોરણ ૬ થી ૮ નુ પરિણામ પત્રક ૨૦૧૩ જરૂરી FONT ધોરણ‌ ૬ થી ૮ નુ પરિણામ પત્રક નવા પરિરુપ મુજબ બનાવેલ છે જેમા ફોન્ટ kap127 (બકમ) નો ઉપયોગ કરેલ છ...

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો