સુવિચાર

સુવિચાર :- -શિક્ષણ એ ચેતનાનો ફુવારો છે, સંવેદનાની ખેતી છે.ોચ્યા તેમાં કશું ઉગાડી ન શકો. - વર્ગનો પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલતી હોય છે. કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે. - ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. - કુવા હોય તો હવાડામાં આવે એ બરાબર છે પણ સાચું એ છે કે કુવામાં હોય એવું હવાડામાં આવે !

શુક્રવાર, 10 ઑગસ્ટ, 2012

M.P 3 સમુહગાન ગીતો                                                   


નાગરિક ધડતર વર્ડ ફાઈલ 

નવા અભ્યાસક્રમ મુજબના ધોરણ-૬ થી ૮ ના પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો.
નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ અભ્યાસક્રમની ફાળવણી- જી.સી.ઈ.આર.ટી દ્વારા
વિજ્ઞાનમેળો-૨૦૧૨ માર્ગદર્શિકા (ગુજરાતી)
દૂરવર્તી શિક્ષણ- પ્રસારણ પત્રક
ગુજરાતી-હિન્દી કવિતાઓ (ધોરણ-૬ થી ૮) નવા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણેની (તા. ૦૫/૦૮/૨૦૧૨ ના રોજ ) 


આ લીંક સી.આર.સી. નં-૪ આર.એમ.સી. રાજકોટ ના બ્લોગની છે.

1. ધોરણ 1 સંગીત
2. ધોરણ 2 સંગીત
3. ધોરણ 3 સંગીત
4. ધોરણ 4 સંગીત
5. ધોરણ 5 સંગીત
6. ધોરણ 6 સંગીત
7. ધોરણ 7 સંગીત
8. ધોરણ 8 સંગીત
9. ધોરણ 1 અને 2 ચિત્ર
10. ધોરણ 3 અને 4 ચિત્ર
11. ધોરણ 5 અને 6 ચિત્ર
12. ધોરણ 7 અને 8 ચિત્ર
13. ધોરણ 1 અને 2 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
14. ધોરણ 3, 4 અને 5 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
15. ધોરણ 6, 7 અને 8 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને રમત
16. ધોરણ 3 મારી આસપાસ
17. ધોરણ 4 અમારી આસપાસ
18. ધોરણ 5 સૌની આસપાસ
19. ધોરણ 5 અને 6 હિન્દી
20. ધોરણ 7 અને 8 હિન્દી
21. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગુજરાતી
22. ધોરણ 6, 7 અને 8 અંગ્રેજી
23. ધોરણ 6, 7 અને 8 ગણિત
24. ધોરણ 6, 7 અને 8 વિજ્ઞાન
25. ધોરણ 6, 7 અને 8 સંસ્કૃત
26. ધોરણ 6, 7 અને 8 સામાજિક વિજ્ઞાન

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો