સુવિચાર

સુવિચાર :- -શિક્ષણ એ ચેતનાનો ફુવારો છે, સંવેદનાની ખેતી છે.ોચ્યા તેમાં કશું ઉગાડી ન શકો. - વર્ગનો પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલતી હોય છે. કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે. - ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. - કુવા હોય તો હવાડામાં આવે એ બરાબર છે પણ સાચું એ છે કે કુવામાં હોય એવું હવાડામાં આવે !

• પ્રાર્થના-ભજન

5|E] GDLV[ 5]ZL 5|LT[4;]BL SZT] ;]BL SZH[P
AGFJL T[ AWL N]lGIF4AGFjIF T[ p\0F NlZIFP
;]ZHG[ R\N= HUDULIF4;]BL SZT] ;]BL SZH[P
HUT VFBF p5Z TFZL4GHZ OZTL ZC[ gIFZLP
AGFjIF T[ 5|E] %IFZF4;]BL SZT] ;]BL SZH[P
VDFZF SFD HMGFZF4VDFZF CFY HMGFZFP
GDLV[ CFY HM0LG[4;]BL SZT] ;]BL SZH[P
5|E] GDLV[ 5]ZL 5|LT[4;]BL SZT] ;]BL SZH[P
5|E] GDLV[ 5]ZL 5|LT[PPPPP
V;tIM DF\C[YL 5|E]
V;tIM DF\C[YL 5|E]45ZD ;tI[ T]\ ,M HFP
p\0F V\WFZ[YL 5ZD T[H[ T]\4,.HFP
DCF D'tI] DF\C[YL4VD'T ;DL5[ GFY ,.HFP
T]\ CL6M C] K]TM4T]H NX"GGF\ NFG N.HFP
V;tIM DF\C[YL 5|E]45ZD ;tI[ T\] ,. HFP
D\U, D\lNZ BM,M
 D\U, D\lNZ BM,M4NIFDI D\lNZ BM,MP
HLJG JG VTL J[U[ J8FjI]\4
£=FZ pEF[ lXX] EM/MP
NIFDI D\U, D\lNZ BM,MPPPP
lTlDZ UI]\ G[ HIMTL 5|SFxIM4
lXX]G[ pZDF\ <IM <IMP
NIFDI D\U, D\lNZ BM,MPP
lNjI T]QFFT]Z VFjIM AF/S4
5|[D[ VDLZ; -M/M4
NIFDI D\U, D\lNZ BM,MPPPPP

\TTzL GFFZFI6  
\TTzL GFFZFI6 T]45]~QFMTD U]Z] T]\P
l;wW A]wW T]\4:S\N lJGFIS ;lJTF 5FJS T]\P

A|MD DHN T]\4ICJ XlST T]\4.X]\ l5TF 5|E] T]\4

Z]Ú lJQ6] T]\4 ZFD S'Q6  T]\4ZlCD TFVM T]\P

JF;]N[J UM lJ`J~5 T]\4lRNFG\N CZL T]\P

VlÚlTI T]\4 VSF, lGE"I VFtDl,\U lXJ T]\4

\TTzL GFFZFI6 T]45]~QFMTD U]Z] T]\

l;wW A]wW T]\4:S\N lJGFIS ;lJTF 5FJS T]\P
XF\lgTD\+ 

1FD]\ ;JM" HLJMG[4;J" HLJM 1FD]\ DG[P

lD+ C]\ ;J" HLJMG[4J[Z GCMI SM. YL DG[P

;J"NF ;C] ;]BL YFVM41FDTF ;C] ;DFRZMP

;J"+ lNjITF jIF5M4;J"+ XF\lT lJ:TZMP

ભજન 

 H]G\] TM YI]\ Z[ N[J/ 
     H]G]\ TM YI]Z[ N[J/ H]G]\ TM YI]\4
DFZM C\;,M GFGM G[ N[J/ H]G\]TM YI]\P
VFZ[ SFIFZ[ C\;F 0M,JFG[ ,FUL Z[4
50L UIF\ NF\T4DFI,L Z[B] TM ZCLP
DFZM C\;,M GFGM G[ N[J/ H]G] TM YI]\P
TFZ[G[ DFZ[ C\;F l5|T] A\WF6L4
p0L UIM C\;4G[ l5\HZ 50L ZCI\]P
DFZM C\;,M GFGM G[ N[J/ H]G]\ TM YI]\P
AF. DLZF SC[ 5|E] ULZWZ GFUZ4
5|[DGM %IF,M TDG[ 5LpG[ 5FpP
DFZM C\;,M GFGM G[ N[J/ H]G] TM YI]\P

HL\NULDF\ S[8,]

HL\NULDF\ S[8,]\ SDFIF Z [4 HZF ;ZJF/M DF\0HM4
;DH] ;HHGG[ ;F6FZ[4HZF ;ZJF/M DF\0HMP
DM8Z J;FJL TD[ A\U,F AGFjIF\4
B]A BFWF 8[A, 5Z BF6F Z[4HZF ;ZJF/M DF\0HMP
puIFYL VFYdIF\ W\WFGL XMWDF\
GFbIF\ T[ VFD T[D 5F6LZ[ HZF ;ZJF/M DF\0HM4
0FCIF Y.G[ TD[ 5]\KF6F 5\RDF\4
DM8F Y.G[ U6F6F Z[ HZF ;ZJF/M DF\0HM4
BFW] 5LW]G[ TD[ DMH 36L DF6L4
T'Q6FGF 5]ZDF\ T6FIF Z[4HZF ;ZJF/M DF\0HMP
,FjIF TF S[8,] VG[ ,. HJFGF S[8,]\P
VFXZ[ TM ,FS0FG[ KF6F Z[4HZF ;ZJF/M DF\0HM4
V\T[TM 5|E]GF RM50[4;ZJF/F D\0FIF Z[4
;ZJF/[ DL\0FGF DL\0F Z[4HZF ;ZJF/M DF\0HM4

HMH[ Z[ TFZL HL\NUL
HMH[ Z[ TFZL HL\NUL HJFGL4
HL\NUL HJFGL V<IF GYL Z[ Z[JFGL4
R[TZ[ R[TFJ] SF/ DFY[ pEM K[P
ElSTG]\ EFY] AF\W K[<,M O[ZM K[P
5/5/ HFI TFZL ,FB Z[ ;JFGL4
HMH[ Z[ TFZL HL\NUL HJFGLP
NFJZ[ D?IM K[ TG[ VFHZ[ DHFGM4
SZL,[ lJRFZ V<IF V[S,M HJFGM4
V\T[ TM SFIF TFZL ZFB Z[ YJFGLP
,FB Z[ SDFIM TMI T] GF WZFIM4
UZLAM GF U/F SF5L45F5 Z[ SDFIMP
G\N] SC[K[ VFJL HL\NUL XF SFDGL4
HMH[ Z[ TFZL HL\NUL HJFGL4
VU0 AD VU0 AD 
EF\U S[ZL ZM8,LG[ WT]ZFG]\ XFS4
5LZ;[ N[JL 5FJ"TLG[ HD[ EM/M GFYP
VU0 AD VU0 AD 0F JFU[ 0D~
GFR[ ;NF lXJ EM/M X\E]PPPPPP
CFYDF\ EE]TLG[ RM/[ K[ V\U4
N[BM N[JL 5FJ"TLHL 4N[BM N[JL 5FJ"TLHLP
S{;F AGF Z\UPPPPPVU0 AD VU0 ADPPP
CFYDF\ ;[ A[0,]\G[ ;ZMJZGL 5F/4
5FJ"TLHL 5F6L RF<IF\45FJ"TLHL 5F6L RF<IF\P
K]8F D[<IF\ S[XPPPPVU0 AD VU0 ADPPP
EFU S[ZL ZM8,LG[ WT]ZFG]\ XFS4
5LZ;[ N[JL 5FJ"TLG[ HD[ EM/M GFYP
VU0 AD VU0 AD 0F JFU[ 0D~
GFR[ ;NF lXJ EM/M X\E]PPP 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

વધુ ભજન અંક બનાવવાં ડાઉનલોડ


1 comment: