સુવિચાર

સુવિચાર :- -શિક્ષણ એ ચેતનાનો ફુવારો છે, સંવેદનાની ખેતી છે.ોચ્યા તેમાં કશું ઉગાડી ન શકો. - વર્ગનો પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલતી હોય છે. કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે. - ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. - કુવા હોય તો હવાડામાં આવે એ બરાબર છે પણ સાચું એ છે કે કુવામાં હોય એવું હવાડામાં આવે !

પાઠ્યપુસ્તકો

પાઠ્યપુસ્તકો (સત્ર-૧)     શિક્ષક મિત્રો, 
          અત્રે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળની વેબસાઈટ
 પર મુકવામાં આવેલ ધોરણ ૬ થી ૮ ના  નવા પાઠ્યપુસ્તકોની
 લીંક મુકેલ છે. હાલ તે સાઈટ પર ધોરણ ૬ ગુજરાતી સિવાયની
 તમામ  ટેક્સ્ટ બુક અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. (પાંચ
 વિષય- ગુજરાતી, અંગ્રેજી, ગણિત, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, 
સામાજિક વિજ્ઞાન)  જેથી હવે તે તમામ ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. 
પાઠ્યપુસ્તકો (ધોરણ : ૬ થી ૮) પ્રથમ સેમેસ્ટર 
ધોરણ :- ૬ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીઅંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬શબ્દાર્થ 
પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭  
પુનરાવર્તન : ૨   પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ 
 પ્રકરણ : ૯ પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૯ 
 પુનરાવર્તન : ૧ પુનરાવર્તન : ૨ પુનરાવર્તન : ૧
 પુનરાવર્તન : ૨  પુનરાવર્તન : ૨
 
ધોરણ :- ૭ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીગુજરાતીઅંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬શબ્દાર્થ
પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭  
પુનરાવર્તન : ૨ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮  
 પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯  
 પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૧૦ પ્રકરણ : ૧૦  
 પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૧૧ પુનરાવર્તન : ૧ 
 મારી વાતપ્રકરણ : ૧૨ પુનરાવર્તન : ૨ 
  પ્રકરણ : ૧૩  
  પુનરાવર્તન : ૧   
  પુનરાવર્તન : ૨   
    
ધોરણ :- ૮ (સેમેસ્ટર- ૧)
ગણિત સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીગુજરાતીઅંગ્રેજી
અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પુનરાવર્તન : ૧ 
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પુનરાવર્તન : ૨
પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭  
પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮  
પુનરાવર્તન : ૨ પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯  
 પ્રકરણ : ૧૦ પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૧૦  
 પુનરાવર્તન : ૧ પુનરાવર્તન : ૨ પુનરાવર્તન : ૧ 
પુનરાવર્તન : ૨  પુનરાવર્તન : ૨
પાઠ્યપુસ્તકો (સત્ર-૨)


પાઠ્યપુસ્તકો (ધોરણ : ૬ થી ૮) દ્વિતિય સેમેસ્ટર
ધોરણ :- ૬ (સેમેસ્ટર- ૨)
ગુજરાતીઅંગ્રેજીહિન્દીસંસ્કૃત
અનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકા
પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧
પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨
પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩
પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬
પ્રકરણ : ૭પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭
પ્રકરણ : ૮પુનરાવર્તન : ૨પુનરાવર્તનપ્રકરણ : ૮
પ્રકરણ : ૯શબ્દાર્થપ્રકરણ : ૯
પુનરાવર્તન :૧પુનરાવર્તન : ૧
પુનરાવર્તન : ૨પુનરાવર્તન : ૨
પુરકવાંચન
ગણિતસામાજિક વિજ્ઞાનવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
અનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકા
પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧
પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨
પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩
પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬
પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭
પ્રકરણ : ૮પ્રકરણ : ૮પ્રકરણ : ૮
 પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૯પુનરાવર્તન : ૧
 પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૧૦પુનરાવર્તન : ૨
અનુક્રમણીકાપ્રકરણ : ૧૧
પ્રકરણ : ૧૩
પુનરાવર્તન : ૧
પુનરાવર્તન : ૨
ધોરણ :- ૭ (સેમેસ્ટર- ૨)
ગુજરાતીઅંગ્રેજીહિન્દીસંસ્કૃત
અનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકા
પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧
પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨
પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩
પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬
પ્રકરણ : ૭પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭
પ્રકરણ : ૮પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૮પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૯પ્રકરણ : ૯પુનરાવર્તન  : ૨ 
પ્રકરણ : ૧૦પ્રકરણ : ૧૦
પ્રકરણ : ૧૧પુનરાવર્તન : ૧
પુનરાવર્તન- ૧પુનરાવર્તન : ૨ 
પુનરાવર્તન -૨
પુરક વાચન  
ગણિતસામાજિક વિજ્ઞાનવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
અનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકા અનુક્રમણીકા 
પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧ પ્રકરણ : ૧ 
પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨ પ્રકરણ : ૨ 
પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩ 
પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪ પ્રકરણ : ૪ 
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫ પ્રકરણ : ૫ 
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬ પ્રકરણ : ૬ 
પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭ પ્રકરણ : ૭ 
પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૮ પ્રકરણ : ૮ 
પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૯ પ્રકરણ : ૯ 
વૈદિક ગણિતપ્રકરણ : ૧૦ પ્રકરણ : ૧૦ 
પ્રકરણ : ૧૧ પ્રકરણ : ૧૧ 
પ્રકરણ : ૧૨ પ્રકરણ : ૧૨ 
પુનરાવર્તન : ૧ પ્રકરણ : ૧૩ 
પુનરાવર્તન : ૨ પુનરાવર્તન : ૧ 
 પુનરાવર્તન : ૨ 
ધોરણ :- ૮ (સેમેસ્ટર- ૨)
ગુજરાતીઅંગ્રેજીહિન્દીસંસ્કૃત
અનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકાઅનુક્રમણીકા
પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧
પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨
પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩
પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬
પ્રકરણ : ૭પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭
પ્રકરણ : ૮પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૮પ્રકરણ : ૮
પ્રકરણ : ૯પ્રકરણ : ૯પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૧૦પુનરાવર્તન : ૧પુનરાવર્તન : ૨
પ્રકરણ : ૧૧પુનરાવર્તન : ૨
પ્રકરણ : ૧૨
પુનરાવર્તન :૧
પુનરાવર્તન : ૨
પુરકવાંચન
ગણિતસામાજિક વિજ્ઞાનવિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી


અનુક્રમણિકાઅનુક્રમણિકાઅનુક્રમણિકા
પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧પ્રકરણ : ૧
પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨પ્રકરણ : ૨
પ્રકરણ : ૩પ્રકરણ : ૩ પ્રકરણ : ૩
પુનરાવર્તન : ૧પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૪
પ્રકરણ : ૪પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૫
પ્રકરણ : ૫પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૬
પ્રકરણ : ૬પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૭
પ્રકરણ : ૭પ્રકરણ : ૮પ્રકરણ : ૮
પુનરાવર્તન : ૨પ્રકરણ : ૯પ્રકરણ : ૯
પ્રકરણ : ૮પ્રકરણ : ૧૦પુનરાવર્તન : ૧
પ્રકરણ : ૧૧પુનરાવર્તન : ૨
પ્રકરણ : ૧૨
પ્રકરણ : ૧૩
પ્રકરણ : ૧૪
પુનરાવર્તન : ૧
પુનરાવર્તન : ૨1 comment: