સુવિચાર

સુવિચાર :- -શિક્ષણ એ ચેતનાનો ફુવારો છે, સંવેદનાની ખેતી છે.ોચ્યા તેમાં કશું ઉગાડી ન શકો. - વર્ગનો પ્રત્યેક બાળકનાં હ્રદયમાં શિક્ષકની છબી ઝીલતી હોય છે. કેવી ઉપસાવવી તે શિક્ષકે નક્કી કરવાનું છે. - ભાષાના પ્રભુત્વ વગર શિક્ષણ પાંગળું રહે છે. કોઇપણ માધ્યમ હોય, ભાષાની સમૃદ્ધિ અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે. - કુવા હોય તો હવાડામાં આવે એ બરાબર છે પણ સાચું એ છે કે કુવામાં હોય એવું હવાડામાં આવે !

• પરિપત્રો અને જનરલ નોલેજ

ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો ભાગ ૧ થી ૮ 


1. Gujarat Mulki Seva niyamo bhag – 1, 2002 pdf
2. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 2, 2002 pdf
3. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 3, 2002 pdf
4. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 4, 2002 pdf
5. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 5, 2002 pdf
6. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 6, 2002 pdf
7. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 7, 2002 pdf
8. Gujarat MulkiSeva niyamo bhag – 8, 2002 pdf
9. 300 RAJA ROKAD PARIPATRA 03-10-2012 pdf
10. Pagar Sudharana karva babat G.R. 28-01-2013 pdf
11. Pati Patni CASE Transfer rules.18-2-2014 pdf

બદલી ના નિયમો અંગે નો 23/05/2012 નો પરિપત્ર
વિલીનીકરણ નો પરિપત્ર
R.T.E. 2009
C.C.C પરિક્ષા DR.A.O.U. ના માન્ય કેન્દ્રો
મહેકમ અંગે નો ઠરાવ
સર્વગ્રાહી વિકાસાત્મક મુલ્યાંકન
CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નોપરિપત્ર
૬ થી ૮ વિષય વાર કાર્યભાર.pdf
૬ થી ૮ ની મૂલ્યાંકન યોજના.pdf
કર્મચારીઓની ફરજો વિનિમય ૨૦૦૦ .pdf
મૂળ જગ્યાપર પરત આવવા અંગે નો પરિપત્ર.pdf
શાળા સંચાલન અને વહીવટ આચાર્ય તાલીમ મોડ્યુલ.pdf
વિકલ્પ અંગેનો પરિપત્ર
6-8 મૂલ્યાંકન જી.આર.PD
જી.સી .આર.ટી. અભ્યાસક્રમ આયોજન


   જનરલ નોલેજ અંગેની માહિતી 


GUJARAT GEOGRAPHY PPT(9.03 MB)

2117 QUESTIONS AND ANSWERS

Good bye 2011( ૨૦૧૧ ના વર્ષ ના મહત્વના રાષ્ટ્રીય અને રમત જગત ના બનાવો) 

Mahagujarat andolan

India General knowledge

Guj General knowledge 

Dharmik 

શરીર અને વિજ્ઞાન 


સામાજિક વિજ્ઞાન
PAPER 1
PAPER 2
PAPER-3 
S.S QUESTION BANK
SCIENCE TECH QUESTION BANK
ENGLISH QUESTION BANK


Eglish Grammer book

SLOGANS OF DIFF. COMPANIES
TAT Model Papers


CURRENT AFFAIRS
materials 1
submitted by sunil vyas
AUG AND SEPT ROJGAR QUIZ
SUBMITTED BY INDRAVIJAYSIHN

GENERAL KNOWLEDGE

FOR CCC EXAM :
COMPUTER BOOK
PRACTICE PAPER 1
PRACTICE PAPER 2
PRACTICE PAPER 3

IMPORTANT DAYS

TAXES IN INDIA

GOVT LOKPAL BILL 2011
CONSTITUTION OF INDIA
JAN LOKPAL BILL A DETAILED ANALYSIS (ENGLISH)

JAN LOKPAL BILL A DETAILED ANALYSIS (HINDI)PPT OF JAN LOKPAL BILL HINDI-ENGLISH-TAMIL

JANLOKPAL BILL V/S GOVT. LOKPALBILL

GUJARAT QUIZ - 1

GUJARAT QUIZ - 2
GUJARAT QUIZ - 3

GUJ GK

G.K.E-BOOK
GUJARAT SCHOOL MATERIALS

OTHER IMP MATERIALS
GUJARAT D.Y.SO /MAMLATDAR PAPER SOLUTION
BANK EXAM MATERIALS


INDIA YEAR BOOK 2011

STUDY MATERIALS 2

STUDY MATERIALS LINK 

IMP STUDY MATERIALS

UPSC OLD QUESTION PAPERS

INDIA 2010/11

TIME MANAGEMENT - TIPS

PERSONALITY AND YOU - TIPS

FORMULAS AND TIPS FOR CAT

HOW TO TACKLE INPUT AND OUTPUT QUESTION

No comments:

Post a Comment